GENEL HİZMET ŞARTLARI

TESTTURK OTOMOTİV TEST VE KALİTE SİSTEMLERİ DENETİMİ SAN. ve TİC.A.Ş. (aşağıda bundan böyle TESTTURK olarak anılacaktır.) Bağımsız Sözleşmesel Hizmetler, Özellikle Denetim, Bilirkişi Faaliyetleri ve Sertifikasyon Bakımından

Genel İşlem Şartları

  1. Genel Olarak:

1.1 TESTTURK, ürünlerin geliştirilmesi ve imalatında güvenlik,kalite ve kullanım yeterliliği bakımından

test, denetim, rapor, tip onayı ve bilirkişi hizmetleri sunmaktadır.

1.2 İlgili bir siparişin verilmesi durumunda siparişi veren,siparişin verildiği tarih itibarıyla geçerli olan, TESTTURK’ün işlem şartlarını, denetim ve sertifikalandırma şartlarını ve fiyat listesini kabul eder. Sipariş verenlerin farklı işlem şartları, prensip olarak kabul edilemez.

1.3 TESTTURK çalışanlarının veya onlar tarafından görevlendirilmiş uzmanlarının yaptıkları sözleşme ekleri, verdikleri vaadler ve diğer beyanlar, sadece TESTTURK tarafından açık bir şekilde ve yazılı olarak teyit edildiği durumlarda bağlayıcıdır. Bu husus, bu maddenin değiştirilmesi durumu için de geçerlidir.

  1. Siparişin Yerine Getirilmesi:

2.1 Genel

TESTTURK tarafından alınan siparişler, teknolojinin bulunduğu durumun ışığı altında teknoloji tarafından kabul olunmuş kurallara ve tersi durum yazılı olarak sözleşmede düzenlenmediği takdirde TESTTURK’ün genel uygulamalarına göre yerine getirilir veya teknik rapor hazırlanır. Açık bir şekilde ve yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, denetimlere (testlere) temel oluşturan yönetmelik ve standartların doğruluğu için sorumluluk alınmaz. TESTTURK çalışmalarını güncel mevzuata uygun olarak yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2 Başvuru

TESTTURK'ün çalışmasının kapsamı, sipariş verildiğinde yazılı olarak tespit edilir. TESTTURK sipariş teklifinin müşteri tarafından onaylanması ile yürürlükteki TESTTURK Genel İşlem Şartları da müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır. Sipariş başvuruları, direkt üretici tarafından veya onun atadığı temsilcisi tarafından yapılabilir. Üretici bu durumu yazılı olarak TESTTURK'e bildirmek zorundadır. Sipariş, usulüne uygun olarak yerine getirilirken, tespit edilen sipariş kapsamının değiştirilmesi veya genişletilmesi söz konusu olursa, bunun için her şeyden önce ek olarak ayrı ve yazılı bir anlaşma yapılmalıdır. Taraflar yapılan değişiklikler veya ekler üzerinde mutabakata varamazlar ise karşılıklı olarak anlaşarak herhangi bir tazminat talep etmeksizin sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaklardır.

2.3 Kötü Koşul ve Varyant Seçimi

TESTTURK, test için, bir dizi özelliklere sahip test numunelerinden kötü performans sergileyecek „en kötü durum test örneğini“ seçmeye çalışacaktır.

Seçilen kötü koşul, istenen performansı karşılıyorsa,o zaman ürün yelpazesindeki tüm özellikler bir test ile kabul edilecektir.

TESTTURK, tam araç tip onayında, bir dizi varyanata sahip araçtan, test/inceleme için kötü koşul mantığı ile araç varyantı seçecektir.

Kötü koşul seçimi, ilgili standartlar göz önünde bulundurularak tamamen TESTTURK'ün seçimine bağlıdır.

2.4 Test ve Muayene Yeri

İlgili teknik raporunun hazırlanması ile birlikte, TESTTURK'ün sözleşmeden kaynaklanan hizmetleri, gerçekleşmiş ve tamamlanmış kabul edilir.

TESTTURK tarafından yapılacak, akreditasyon kapsamındaki tanık testleri veya muayenelerden önce, tüm test yerleri TESTTURK tarafından tesis değerlendirmesine tabi tutulacaktır.İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesini de içeren uygun şartları karşılamayan tesiste test veya muayene hakkını TESTTURK saklı tutar.Tesis değerledirme gereksinimleri ile ilgili daha fazla bilgi TESTTURK'ten edinilebilir.

2.5 Test Şahitliği

TESTTURK'ün, akreditasyon kapsamında vereceği tüm onay ve raporlar, TESTTURK uzmanları veya anlaşmalı dış denetçilerinin şahitliğinde yapılan testler ile yürütülmek zorundadır.

TESTTURK tarafından tanık olunmayan üretici veya diğer test raporları; kötü koşul kararına yardımcı olmak amacıyla,mevcut onaylarda ufak değişikliğin gerektiği veya teknik standardın test,muayene şahitliğini gerek görmediği durumlarda ön düzenleme ile tamamen TESTTURK'ün takdirine bağlı olarak kabul edilebilecektir. 2.6 Üretici Bilgi Dökümanının Sunulması

Üretici Bilg Dökümanı, onaylanacak ürünü açıklayan, istenen formatta, test veya muayene öncesi TESTTURK’e sunulmalıdır.Eğer sunulmazsa, test veya muayeneye devam etme,reddetme hakkı TESTTURK'te saklıdır.Gerekli bilgi dökümanı formatı, TESTTURK’ten temin edilebilir.

2.7 Onay Dökümanındaki Değişiklikler

Süreler,Temerrüt, İmkansızlık:

Ürün, onay makamı tarafından onaylandıktan sonra, onay belgelerinde somutlaşan bir ürün özelliği, onay makamı tarafından yeniden onaylanmadan, onay dökümanı değiştirilemez. Üretici uygulamak istediği şartnamede,özelliklerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, TESTTURK bilgilendirilmelidir.Değişikliklerin onaylanması için, TESTTURK yeniden testin gerekli olup olmadığına karar verecektir.Eğer onay makamı, sapmalardan haberdar değilse, o zaman değişiklikler, onay kapsamında olmayacaktır.

3.1 TESTTURK tarafından verilen sipariş süreleri, bu konuda açık bir şekilde ve yazılı olarak anlaşma yapılmadığı takdirde bağlayıcı değildir.

4 Garanti,Sorumluluk:

4.1 TESTTURK’ün garantisi, sadece 2. maddeye göre açık şekilde siparişte belirlenen hizmetleri

kapsar. Bu anlamda, Teknik rapor verilmiş veya denetimi yapılmış parçaları kapsayan ilgili tüm tesislerin işlemesine ve usule uygunluğa yönelik garanti verilmez. Ayrıca imalatçının yasal sorumluluğu ve garanti yükümlülüğü ne sınırlandırılabilir,ne de üstlenilebilir.

4.2 TESTTURK’ün garanti yükümlülüğü öncellikle taraflarındurumun şartlarına göre

mutabıkkaldığımakul ve uygun bir süre içerisindeki geç ifa ile sınırlıdır. Geç ifanın gerçekleşmemesi, yani bunun imkansız olması veya sipariş veren için kabuledilemez olması yahut TESTTURK tarafından haksız bir biçimde reddedilmesi veyahut uygunsuz bir şekilde geciktirilmesi durumunda, siparişi veren, ödenecek tutarın indirimini veya sözleşmenin feshini seçmekte serbesttir.

4.3 Garanti süresi, rizikonun geçişinden, yani işin alınmasından itibaren bir yıldır.

4.4 TESTTURK, konunun ve işin kararlaştırılan niteliği, özellikle sipariş verenin amacına uygun

hizmetler için,sadece hizmetin eksik veya gereğine uygun yerine getirilmemesi ve TESTTURK'ün kusurlu veya ilgili bir garanti beyanı mevcut ise sorumluluk alır. Böyle bir durumda TESTTURK sipariş verenin zararlarını gidermekle yükümlüdür.

4.5 Nitelik garantisi kapsamında olmayan bir hata TESTTURK’ün davranışından kaynaklanırsa veya TESTTURK sözleşme yükümlülüklerinden birini ihlal ederse, TESTTURK, sipariş verenin bu sebeplerle oluşan zararları için, yalnızca hafif ihmalden kaynaklanan zararlardan dolayı her sipariş için

maddi zararlarda 250.000 TL bedele kadar sorumludur.

Diğer tazminat talepleri için, Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

4.6 TESTTURK’ün Türk Borçlar Kanunu’nun 476’ıncı maddesine uygun tazminat talepleri saklıdır.

4.7 4.4 ve 4.5 numaralı maddelerde belirtilen sorumluluk sınırlamaları, TESTTURK çalışanlarının kişisel sorumlulukları ve onlar tarafından görevlendirilen ifa yardımcıları,özellikle denetçiler için de geçerlidir.

  1. Diğer Sorumluluk:

3.2, 3.3 ve 4.1’den 4.7’ye kadar olan maddelerde TESTTURK'ün üzerine aldığı sorumluluk ve garanti kapsamı dışına çıkılmadığı sürece, kasıt, ağır ihmal, bedeni zararlar veya üretim sorumluluğu yasasına göre belirlenmiş sorumluluklardan kaynaklanan haller hariç olmak üzere, sipariş verenin, dolaylı veya dolaysız zararlara ilişkin hangi hukuki gerekçeye dayanırsa dayansın tüm talepleri, özellikle yükümlülüklerin ihlalinden kaynaklanan veya haksız fiil nedeniyle oluşan tazminat talepleri ve sipariş konuları arasında yer almayan tazminat talepleri söz konusu olamaz. Bu durum, TESTTURK çalışanlarının kişisel sorumlulukları ve onlar tarafından görevlendirilen ifa yardımcıları, özellikle dış denetçiler için de geçerlidir.

Eğer müşteri, test veya muayene öncesinde TESTTURK’ün şartlarını,gereksinimlerini yerine getiremezse, ve bu durumdan dolayı TESTTURK istenen rapor, onay veya dökümanı hazırlayamazsa üreticiye mal olacak herhangi bir maliyetten TESTTURK sorumlu olmayacaktır.TESTTURK’ün maliyetlerinden de üretici sorumlu olacaktır.

Sözleşmenin tamamlanması için kararlaştırılan tarihler, iyi niyetle verilmiş olup ne olursa olsun gecikmeden doğacak herhangi bir sorumluluğu, TESTTURK kabul etmez.

  1. Ödeme Koşulları Ve Fiyatlar:

6.1 Yazılı olarak ve açıkça sabit bir fiyat veya başka bir ödeme esası üzerinde anlaşılmadığı takdirde, hizmetlerin ücretlendirilmesinde, sözleşme inikadında geçerli olan fiyat listesindeki fiyatlar esas alınır. Siparişin verilmesi ve yerine getirilmesi arasındaki süre 4 aydan daha uzun ise, ara dönemde meydana gelen fiyat artışları, 5’inci aydan itibaren dikkate alınır.

6.2 Makul avanslar talep edilebilir ve/veya o ana kadar yerine getirilmiş hizmetlere karşılık kısmi fatura düzenlenebilir.

6.3 Madde 6.2’ye göre ve/veya işin tesliminden sonra kapanış hesaplaşması ile fatura edilen ücretler,farklı bir anlaşma olmadığı takdirde,faturanın hazırlanmasından itibaren 30 gün içersinde ödenmelidir. Sipariş verenin temerrüdü halinde, TESTTURK'ün sipariş verene karşı,bu açık fatura bedeli için temel faiz haddi üzerinden %8 faiz puanı talep etme hakkı vardır. Sipariş veren, ihtarname keşidesi ile veya faturanın tebellüğünden itibaren en geç 30 gün içinde temerrüde düşer. Takvime göre belirli bir ödeme planı kararlaştırılmışsa, sipariş veren bu ödeme planındaki zamanın geçmesi ile temerrüde düşer.Türk Borçlar Kanunu’nun 117 ve devamı madde hükümleri saklıdır.

6.4 Ücretlere,Türkiye’den fatura keislmesi durumunda, yürülükte geçerli bulunan oranda Katma Değer Vergisi de eklenir. Katma Değer Vergisi, faturada ayrıca gösterilir.

6.5 TESTTURK’ün faturalarına karşı itiraz, faturanın alınmasından sonraki 7

günlük süre içersinde yazılı olarak ve gerekçelendirilerek yapılabilir.

  1. Sır Saklama,Telif Hakkı, Verilerin Korunması:

7.1 TESTTURK, inceleme amacıyla kendisine verilen ve siparişin yerine getirilmesi için önemli olan yazılı evrakların kopyalarını kendi bünyesine alabilir.

7.2 TESTTURK, siparişin yerine getirilmesi kapsamında, telif hakkı yoluyla korunan denetçi raporu,

denetimin sonuçları, hesaplar vb.,evraklar hazırladığında, sözleşmede öngörülen amaç doğrultusunda gerekli görüldüğü takdirde, sipariş verene, basit ve başkalarına devri mümkün olmayan kullanım hakkı verir. Diğer haklar, kesinlikle bir şekilde devredilemez,özellikle, sipariş veren, bilirkişi raporunu, denetim sonuçlarını, hesapları vb. değiştirmeye (bunlar üzerinde işlem yapmaya) veya bunları ticari işletmesinin dışında herhangi bir yerde kullanmaya yetkili değildir.

7.3 TESTTURK, şirket çalışanları ve bunlar tarafından görevlendirilen dış denetçiler, işin yapılması

sırasında edindikleri işletmeye ve ticarete ilişkin bilgileri izinsiz açıklayamaz ve kullanamaz.

7.4 TESTTURK, kişisel amaçlar dışında, personel ile ilgili bilgiler üzerinde işlem yapabilir ve bu bilgilerden yararlanabilir. Bu otomatik bilgi işlem teçhizatı için de geçerlidir. TESTTURK, tesislerin bilgi güvenlik standartlarının yerine getirilmesi için, veri stoklarının ve bilgi işlem akışlarının güvenliğini sağlayan teknik-organize önlemler alabilir.İşlem yapmakla görevlendirilen personel,şahsiyet haklarına kesin olarak riayet etmekle yükümlüdür.

  1. Yetkili Mahkeme, İfa Yeri, Kullanılabilir Hak

8.1 Sözleşmenin her iki tarafının taleplerinin dermeyanı için,İstanbul Merkez mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. Uluslararası alanda işin gerçekleştirilmesi durumunda, herhangi bir anlaşmazlık halinde Brüksel Mahkemeleri yetkilidir.

8.2 Bu sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülükler için ifa yeri, TESTTURK’ün merkezinin bulunduğu İstanbul’dur.

8.3 Birleşmiş Milletler’in Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Hakkındaki Antlaşma (CISG) hükümleri istisna olmak üzere, sözleşme ilişkisi ve tüm hukuki ilişkilerde,ülke içinde yerleşik sözleşme tarafları bakımından geçerli olan hukuk hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuka tabidir.

  1. Geçerlilik Alanı

9.1 Açık bir şekilde aksi bir durum belirtilmediği takdirde, bu işlem şartları,özel hukuka tabi

gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kamu hukuku tüzel kişileri hakkında geçerlidir.

  1. TESTTURKün Diğer Yükümlülükleri

10.1. TESTTURK; 11. Kendisinin ve yöneticilerinin, çalışanlarının ve diğer temsilcilerinin yaptıkları tüm işlem ve çalışmalarının, tüm ulusal veya uluslararası mevzuata (Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) de dahil olmak üzere), özellikle rüşvet ve benzer ticari uygulamalar hakkında olan mevzuata kesinlikle riayet etmek suretiyle gerçekleştiğini, buna ilerde de uyacağını ve yargılanmasına neden olacak bir şekilde hareket etmediğini ve etmeyeceğini, taahhüt eder.

  1. Yürürlük

İşbu sözleşme, TESTTURK sipariş teklifinin karşılıklı imzalanması ile yürürlülüğe girer ve yıllık tekliflerde ise karşılıklı olarak imzalanıp yürülükte kaldığı sürece geçerlidir. Ayrıca taraflar herhangi bir neden göstermeksizin 1 ay önceden ihbarda bulunmak koşuluyla, sözleşmeyi her zaman sona erdirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda TESTTURK, sözleşmenin bakiye süresi için, her ne ad altında olursa olsun, herhangi bir talepte bulunamaz.

  1. İşbu anlaşmaya ilişkin her türlü değişiklik veya düzeltme hakkı TESTTURK’te saklıdır.

12 (on iki) ana maddeden oluşan bu genel işlem şartları, aşağıda belirtilen tarihte düzenlenmiş olup, TESTTURK ile sipariş teklif sözleşmesi yapan tüm müşterileri bağlayıcı niteliktedir.

Ocak 2017, KOCAELİ